Ana içeriğe atla

 

 

Akademik kadronuz ve bölümleriniz hakkında bilgiye nereden ulaşabilirim?

https://sbf.asbu.edu.tr/

Siyasal Bilgiler Fakültesi bölümlerinde eğitim dili nedir?

 

Fakültemiz bünyesinde Ekonomi, İşletme, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, ve Uluslararası İlişkiler Bölümleri mevcut olup, eğitim dili yüzde yüz İngilizce’dir.

 

SBF’de yabancı dil hazırlık eğitimi var mıdır?

Evet, vardır.

Hazırlık eğitimi ile ilgili detaylı bilgi için https://ydyo.asbu.edu.tr/tr adresini ziyaret edebilirsiniz.

Hazırlık geçme notu nedir?

Yabancı Dil Yeterlilik Sınavı, öğrencinin yabancı dilde okuma, dinleme, yazma ve konuşma yeterliliklerini ölçmek üzere dört beceri üzerinden gerçekleştirilir ve 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Yabancı dil hazırlık eğitiminin başarılı olarak tamamlanmış sayılması için Yabancı Dil Yeterlilik Sınavından yabancı dil üzerine eğitim veren programlara kayıtlı öğrencilerin en az 75, diğer programlara kayıtlı öğrencilerin ise en az 70 puan alması gerekir. https://gs.asbu.edu.tr/sites/idari_birimler/gs.asbu.edu.tr/files/2022-10/YDYO%20Y%C3%B6netmelik%2023.10.2022-31992_0.pdf

Eğitim göreceğim yerleşke neresidir?

Ankara yerleşkesi Ulus Meydanı’nda, Kıbrıs Yerleşkesi Haspolat Kavşağı, No: 20’dedir.

Üniversiteye ilk kayıt işlemimi nasıl yapabilirim?

Üniversiteye kayıt hakkı kazanan adaylar ilk kayıt işlemlerini e-Devlet kapısı üzerinden yapar. e-kayıt asıl kayıttır. e-Devlet kapısı üzerinden kayıt işlemini gerçekleştiremeyen adayların kayıtları; Üniversite tarafından istenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından onaylı örnekleri ile kayıt işlemleri için öngörülen süre içerisinde şahsen veya öğrencinin yasal temsilcisi tarafından eksiksiz olarak ÖİDB’ye sunulması ve gerekli işlemlerin tamamlanması ile yapılır. Harici bir sınav kaydına gerek yoktur.

Üniversitenin yakınlarında erkek/kız öğrenci yurdu var mıdır?

Ulus Kampüsüne yürüme mesafesinde Hacı Bayram Veli KYK Erkek Öğrenci Yurdu, Yunus Emre KYK Öğrenci Yurdu, Hüseyin Gazi KYK Erkek Öğrenci Yurdu ve Başkent Erkek Öğrenci Yurdu vardır. Ulus Kampüsü’nün merkezi konumda olması nedeniyle diğer yurt ve kurumlardan ulaşım oldukça kolaydır. Detaylı konum için: https://www.asbu.edu.tr/tr/iletisim-1

Derslerde devam zorunluluğu var mıdır?

Derslere ve uygulamalara devam zorunludur. Mazeretler de dâhil olmak üzere kuramsal (teorik) saatlerin %30’undan, uygulama saatlerinin de %20’sinden fazlasına katılmayan öğrenci o dersin yarıyıl/yılsonu sınavına girme hakkına sahip olamaz. Devamsızlık nedeniyle başarısız sayılır.

 https://gs.asbu.edu.tr/sites/idari_birimler/gs.asbu.edu.tr/files/inline-files/ASB%C3%9C%20%C3%96n%20Lisans%20ve%20Lisans%20E%C4%9Fitim-%C3%96%C4%9Fretim%20Y%C3%B6netmeli%C4%9Fi.pdf

Ders kaydım otomatik olarak mı yapılacak?

 

Hayır. Öğrenciler, akademik takvimde belirlenen tarih aralığında her dönem başında Öğrenci Bilgi Sisteminden (OBS)ders kayıtlarını yenilemek zorundadır.

Kayıt dondurmak için ne yapabilirim?

 

 

Öğrenciler, kanıtlayacakları önemli nedenlerden dolayı ilgili yönetim kurulu kararı ile ön lisans programlarında en fazla iki dönem, lisans programlarında ise en fazla dört dönem kayıt dondurabilirler. Öğrencinin kayıt dondurma hakkından yararlanabilmesi için, akademik takvimde belirtilen tarih aralığında dekanlığa veya yüksekokul müdürlüğüne başvurması gerekir. Geçerli mazeretlerle ilgili olarak Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Haklı ve Geçerli Nedenler Yönergesi hükümleri esas alınır.

 

https://oidb.asbu.edu.tr/sites/idari_birimler/oidb.asbu.edu.tr/files/in…

Kayıtlı olduğum dersten nasıl çekilebilirim?

 

(1) Kayıt yenilemelerde değişiklik öğrenci danışmanının onayı ile en geç ekle-sil haftası içinde kesinleşir. Öğrenciler akademik takvimde belirlenen ekle-sil tarihleri içerisinde danışman onayı ile yeni dersler alabilir, tekrarlamak ve almak zorunda olduğu dersler hariç diğer dersleri bırakabilir.

(2) Bir öğrenci ekle-sil haftasının bitiminden 10 uncu ders haftasının sonuna kadar dersten çekilme talebinde bulunabilir. Dersten çekilme talebi, akademik takvimde belirtilen süresi içerisinde dilekçeyle bizzat bölüm başkanlığına yapılır ve uygun bulunması durumunda Öğrenci Bilgi Sistemine işlenir. Dersten çekilen öğrenciye ait ilgili ders Ç notuyla ve 0,00 katsayısıyla not durum belgesinde gösterilir. Dersten çekilme hakkı eğitim-öğretim süresi içerisinde en fazla iki kez kullanılabilir detaylı bilgi için: ASBÜ Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği.pdf (asbu.edu.tr)

Sınava giremedim, mazeret talep edebilir miyim?

 

 İlgili yönetim kurulunca kabul edilen geçerli mazeretleri nedeniyle ara sınavlara giremeyen öğrencilere, mazeretlerini belgelemek ve geçerli mazeretin sona erdiği tarihten itibaren üç gün içerisinde yazılı olarak başvurmak kaydıyla ilgili yönetim kurulu kararı ile mazeret sınav hakkı verilebilir. Öğrenci, mazeret olarak sağlık nedenlerini gösterdiği ve bu durumu sağlık raporu ile belgelediği halde, sağlık raporunun öngördüğü süreler içinde girdiği sınavlar geçerli değildir. Final ve bütünleme sınavı için mazeret kabul edilmez. Final sınavlarının mazereti bütünleme sınavlarıdır. https://gs.asbu.edu.tr/sites/idari_birimler/gs.asbu.edu.tr/files/inline-files/ASB%C3%9C%20%C3%96n%20Lisans%20ve%20Lisans%20E%C4%9Fitim-%C3%96%C4%9Fretim%20Y%C3%B6netmeli%C4%9Fi.pdf

Yaz okulu var mı?

Fakültemizde yaz okulu yoktur.

Burs imkânınız var mı?

Yemek bursu vardır. Her eğitim-öğretim yılı başında, geçmiş yıllardaki uygulamalar, gözlenen ihtiyaçlar ve elde edilen performanslar ile bütçe imkanları ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 46. maddesinde belirtilen sınırlar dikkate alınarak, maddi imkânı yeterli olmayan kaç öğrenciye yemek bursu verileceği, SKS Daire Başkanlığının teklifi, Üniversite Yönetim Kurulu kararı ve Rektör onayı ile belirlenir.

 

Nasıl Yatay geçiş yapabilirim?

Yatay geçiş başvuruları için her yıl eğitim-öğretim dönemi başlamadan önce Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi’nin resmî internet sitesinde yayımlanan ilanları takip etmeniz gerekmektedir. Bu ilanlara, ASBÜ’nün internet sitesindeki “Öğrenci” sekmesinin altında yer alan “Yatay Geçiş” başlığından ulaşabilirsiniz.

Ara dönemde yatay geçiş yapabilir miyim?

 

Yapılmamaktadır.

Ara dönemde mezun olabilir miyim?

Evet.

Öğrencinin öğrenimini tamamlamış ve mezun durumda kabul edilmesi için aşağıdaki koşulları sağlaması zorunludur:

 a) Kayıtlı olduğu programın zorunlu ve seçmeli dersler için ayrı ayrı öngördüğü toplam kredi/AKTS miktarlarını tamamlamak ve varsa diğer mezuniyet koşullarını ilgili Yönetmelik hükümlerine göre yerine getirmiş olmak.

b) En az 2,00 genel akademik ortalamayı sağlamak. Lisans eğitim-öğretim programının mezuniyet için öngördüğü koşulları sağlayan öğrenciler ise, “Lisans Diploması” almaya hak kazanırlar.

Bu yeterlilikleri gösteren öğrenciler dönem bakılmaksızın mezun olabilirler.

Ders muafiyet ve intibak işlemlerini nasıl yapabilirim?

 

Öğrenci kesin kayıt yaptırdığı programa başladı ilk döneminde, akademik takvimde belirtilen süresi içerisinde Bölüm Başkanlığına muafiyet istedikleri dersleri belirten Ders Muafiyet Başvuru Formunu teslim etmesi, ekine ise daha önce öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumu tarafından onaylanmış (mühürlü, kaşeli ve imzalı) ders içerikleri ve not döküm belgesi (transkript) eklemesi gerekir.

 

https://oidb.asbu.edu.tr/sites/idari_birimler/oidb.asbu.edu.tr/files/inline-files/ASB%C3%9C%20Lisans%20ve%20Lisans%C3%BCst%C3%BC%20Programlar%C4%B1%20Muafiyet%20ve

%20%C4%B0ntibak%20%C4%B0%C5%9Flemleri%20Y%C3%B6nergesi%20%2813.07.2021-61%29.pdf

Kayıt için harç ücreti ne kadar?

ASBÜ Yabancı uyruklu öğrenciler için öğrenim ücretlerine buradan ulaşabilirsiniz.

https://l24.im/rWMu

KKTC kayıt ücretleri bölümlere göre değişiklik göstermektedir. https://kktc.asbu.edu.tr/tr/odeme-bilgileri

 

Burslu bölümlerinizin yerleşkesi Ulus mu?

Burslu bölümlerimiz KKTC yerleşkesindedir.

Dönem içerisindeki ders yüküm nedir?

(1) Yıllık/dönemlik ders yükü; ortak zorunlu dersler dâhil yıllık uygulamalarda yılda 60 AKTS, dönemlik uygulamalarda dönemde 30 AKTS’den oluşur. Programın toplam ders yükü; iki yıllık programlarda 120 AKTS, dört yıllık programlarda 240 AKTS, beş yıllık öğretim programlarında 300 AKTS, altı yıllık öğretim programlarında 360 AKTS kredisidir. Öğrencilerin bir yarıyıldaki asgari ders yükü AKTS kredili en az üç derstir. Bu asgari ders yükü öğrencinin mezun olacağı dönemde uygulanmaz. Gerekçeli durumlarda bu yük, ilgili bölüm başkanlığının teklifi ve yönetim kurulu kararı üzerine Senato tarafından azaltılabilir.

(2) Öğrenci, öncelikle başarısız olduğu dersleri ve önceki dönem veya yıllara ait almadığı dersleri almakla yükümlüdür.

(3) Daha önce bir dersi alıp, başarısız olan ve almak zorunda olduğu derslerin ders saatleri bir başka dersin ders saati ile çakışmayan öğrenciler, dönemlik programlarda 40 AKTS’ye kadar yıllık programlarda ise 80 AKTS’ye kadar ders alabilirler.

(4) Akademik genel başarı not ortalaması (AGNO) 3,00 ve üzerinde olan, almak zorunda olduğu derslerin ders saatleri bir başka dersin ders saati ile çakışmayan öğrenciler, bölüm başkanının ve danışmanının uygun görmesi kaydıyla yarıyıllık derslerde en fazla 45, yıllık derslerde en fazla 90 AKTS’lik ders alabilir. AGNO’su 3,50 ve üzerinde olanlarda bu maddedeki şartlar saklı kalmak kaydıyla AKTS kredisi sınırlandırılması yoktur. Muafiyet talebi uygun görülen ve/veya yabancı dil hazırlık sınıfını birinci yarıyılın sonunda tamamlayarak bölüme geçmeye hak kazanan öğrencilere bulunduğu yarıyılda açık kalan AKTS kredisini geçmemek koşuluyla, muaf oldukları derslerin ve/veya ön koşullu derslerin yerine bölüm başkanının ve danışmanının uygun görmesi durumunda bir üst yarıyıl/yıldan dersler verilebilir.

(5) Tekrar alınması gereken zorunlu derslerden biri ya da birkaçının programdan çıkarılması halinde, öğrenci bunların yerine ilgili kurulca uygun görülen eşdeğer dersleri almadıkça ders üzerinden silinmez. Daha önce alınan bir seçmeli dersin tekrarında aynı dersin alınması zorunlu değildir. Bu dersin yerine aynı yıl veya yarıyıldaki seçmeli derslerin arasından aynı AKTS değerinde bir başka ders seçilebilir.

(6) Son sınıf öğrencilerine almak zorunda olduğu derslerin ders saatleri bir başka dersin ders saati ile çakışmamak kaydıyla, danışmanının ve ön lisans veya lisans bölüm başkanının onayıyla kayıtlı oldukları programlarda, güz ve bahar dönemlerinin her birinde mezun olmaları için en fazla üç ilave ders almaları sağlanabilir

 

Danışman değişikliğini nasıl yapabilirim?

Değişiklik talep nedenini belirten bir dilekçe ile ilgili bölüm başkanlığına müracaat edilmesi gerekir.

Bölümler arası geçiş var mı?

Ek madde 1 kapsamında yapılır.

Not: Üniversitenin bölüm/programlarına kayıt yaptıran öğrenciler tarafından 3. ve 5. yarıyıllarda Yükseköğretim Kurulu onayı alınarak önceden ilan edilen kontenjan ve şartlar çerçevesinde kurum içi yatay geçiş yapılabilir. Üniversite bünyesindeki aynı düzeyde fakat farklı ÖSYM yerleştirme puan türü ile öğrenci kabul eden diploma programları arasında yatay geçiş başvurusu yapılabilmesi için, öğrencinin ÖSYM sınavına girdiği yıl itibarıyla geçmek istediği diploma programı için geçerli olan puan türünde aldığı ÖSYM yerleştirme puanının, geçmek istediği diploma programına eşdeğer ve yurt içindeki diğer üniversitelerin diploma programlarının en düşük taban puanından az olmaması şartı aranır. https://gs.asbu.edu.tr/sites/idari_birimler/gs.asbu.edu.tr/files/inline-files/ASB%C3%9C%20Yatay%20Ge%C3%A7i%C5%9F%20Y%C3%B6nergesi%20Tasla%C4%9F%C4%B1_0.pdf

 

Fakülteniz bölümlerinde staj imkânı var mı?

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünde zorunlu staj vardır. Diğer bölümlerimizde zorunlu staj bulunmayıp, isteyen öğrencilerimiz Cumhurbaşkanlığı staj seferberliği kapsamında staj yapma imkanına sahiptir.

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi lisans eğitimi ile ilgili mevzuata nereden ulaşabilirim?

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi lisans eğitimi ile ilgili mevzuata https://oidb.asbu.edu.tr/tr/mevzuat adresinden ulaşılabilir.

Hangi bölümlerde ÇAP var?

Uluslararası İlişkiler ile Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümlerinde ÇAP mümkündür. Gerekli koşullar hakkında detaylı bilgi için:

https://gs.asbu.edu.tr/sites/idari_birimler/gs.asbu.edu.tr/files/inline-files/ASB%C3%9C%20%C3%87ift%20Anadal%20Program%C4%B1%20Y%C3%B6nergesi.pdf

Düzensiz (irregular) öğrenciler ikinci yarıyılda bölümlerinden hangi dersleri alabiliyorlar?

Ön koşulu bulunmayan ikinci yarıyıl derslerini alabilirler.

Fakülte müfredatı ve ders içerikleri hakkında nereden bilgi edinebilirim?

https://obs.asbu.edu.tr/oibs/bologna/index.aspx sitesinde Akademik Birimler > Lisans > İlgili Bölüm >  kısmından bilgilere ulaşabilirsiniz.

 

Derslerin hangi derslikte olduğunu nereden öğrenebilirim?

https://obs.asbu.edu.tr/oibs/ogrenci/login.aspx sayfasından öğrenci numarası ve şifrenizle (veya e-Devlet üzerinden) giriş yapıp, açılan menüden Genel İşlemler> Ders Programı kısmından ilgili ders ve dersliklere ulaşabilirsiniz. Ayrıca ilgili bölümün web sayfasında da yayınlanmaktadır.

Geçme notu kaçtır?

1)Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC notlarından birini alan öğrenci, o dersi başarmış sayılır.

2) DC ve DD başarı notu ilgili derslerin şartlı olarak başarıldığını gösterir.

3) Yarıyıl/yıl içinde derslere devam etmeyen öğrencilere DZ notu verilir ve öğretim elemanınca yarıyıl/yılsonu sınavından önce ilan edilir. Bu öğrencilerin, yarıyıl/yılsonu sınavına girme hakkı yoktur.

4) Yarıyıl/yılsonu sınavına girmeyen öğrenciye, yarıyıl içi çalışmalarına bakılmadan GR notu verilir.

5) DZ ve GR notları, FF gibi işlem görür ve ağırlıklı genel not ortalamasına katılır.

6) (Değişik: RG-10/01/2022-31715) Akademik takvimin öngördüğü tarihler içerisinde dersten çekilme talebi uygun görülen öğrenciye Ç notu verilir. Ç notu ağırlıklı genel not ortalamasına katılmaz.

7) Şartlı başarılı olarak değerlendirilen derslerden öğrencinin başarılı sayılabilmesi için dönemlik programlarda dönem sonu ağırlıklı not ortalamasının, yıllık programlarda yılsonu ağırlıklı not ortalamasının en az 2,00 olması gerekir. Dönem sonu veya yılsonu ağırlıklı not ortalaması 2,00’ın altında olan öğrenciler bu derslerden başarısız olmuş sayılır.

8) Ara sınavlara ait notlar ile yarıyıl sonu/yılsonu sınav notunun genel başarı notuna etkisi, dersi veren öğretim elemanı tarafından toplamda %100 olacak şekilde belirlenir ve dönem başında öğrencilere ilan edilir.

Sınav takvimine nereden ulaşabilirim?

https://obs.asbu.edu.tr/oibs/ogrenci/login.aspx sayfasından öğrenci numarası ve şifrenizle (veya e-Devlet üzerinden) giriş yapıp, açılan menüden Genel İşlemler> Sınav Takvimi kısmından ilgili içeriğe ulaşabilirsiniz. Ayrıca ilgili bölümün web sayfasında da yayınlanmaktadır.

Kaç dersten bütünleme sınavına girebilirim?

Bütünleme gerektiren her dersten bütünleme sınavına girilebilir.

Not sistemi nedir? Çan eğrisi var mıdır?

Dönemlik derslerde en az bir yarı yıl ara sınavı, bir yarıyıl sonu sınavı ve bütünleme sınavı yapılır. Öğrencilerin derse devam durumlarının ara sınav ve yılsonu sınavlarına katkısı, sorumlu oldukları ara sınav, yarıyıl sonu sınavı, ödev, uygulama, etkinlik dersi ve benzeri çalışmalar ile bunların yarıyıl harf notuna katkısı, toplam oranın %100 olacak şekilde dersi veren öğretim elemanı tarafından belirlenir ve yarıyıl başında öğrencilere ders izlencesinde açıklanır. Çan eğrisi yoktur

https://l24.im/gDiU9

Hangi değişim programları bulunmaktadır?

ERASMUS, Mevlâna ve Farabi değişim programları bulunmaktadır. https://www.asbu.edu.tr/tr/degisim-programlari

Elektronik kaynaklara nasıl ulaşabilirim?

https://kutuphane.asbu.edu.tr/tr/acik-erisim-kaynaklari

https://kutuphane.asbu.edu.tr/tr/ekual-veri-tabanlari

https://kutuphane.asbu.edu.tr/tr/deneme-erisime-acilan-veritabanlari

Üniversitenin sağlık hizmetlerinden nasıl yararlanabilirim?

Üniversitemizde kurum doktoru mevcuttur.

Fakülteye nasıl ulaşabilirim?

https://l24.im/Kij

Öğrenci kimlik kartını nasıl edinebilirim?

ASBÜ internet sitesinden duyurulardan takip edebilirsiniz. Ulus/MAYEM -Yabancı Diller Yüksekokulu bahçesinde HALKBANK tarafından kurulacak dağıtım masasından teslim alabileceklerdir. Verilen tarihler içinde teslim alınmayan kartlar Halkbank Anıt Şubesine teslim edilecektir.

Öğrenci kimlik kartımı kaybettim, ne yapmalıyım?

Halkbank Anıt Şubesine giderek müracaat edilmesi gerekmektedir.

 

Öğrenci Toplulukları hakkında nasıl bilgi alabilirim?

ASBÜ’de yer alan öğrenci toplulukları ve bu toplulukların faaliyet alanları ile ilgili ayrıntılı bilgi oryantasyon haftasında ilgilendiğiniz topluluğun standına giderek topluluk üyelerinden, sosyal medya hesaplarından ve  https://sksdb.asbu.edu.tr/tr/ogrenci-topluluklari-11 adresini ziyaret edebilirsiniz.

Fakültenin spor olanakları mevcut mudur?

Sümerbank Binası alt katında spor salonu, L blokta okçuluk kulübü odası bulunmaktadır.

Üniversitenin sosyal imkanları mevcut mu?

ASBÜ Fitness salonu hizmete açılmıştır. 09.00 – 16.30 saatleri arasında Genç Ofis Sümerbank Binası zemin katta hizmet vermektedir.

 

https://sksdb.asbu.edu.tr/tr/sosyal-tesis-ve-isletmeler

Mezun öğrenci diplomasını nasıl alabilir?

Diploma, diploma eki, geçici mezuniyet belgesi ve sertifikalar yalnızca hak sahiplerinin kendilerine ya da noter onaylı vekâletnamelerini ibraz eden vekillerine teslim edilir. Hak sahibinin yurt dışında bulunması halinde, vereceği vekâletnamenin Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluklarından alınmış olması gerekir. Vefat eden kişinin diploması, istekleri halinde veraset ilamını ibraz eden kanuni mirasçılarına verilir.

https://l24.im/x1Vu0Kz

Üniversite bünyesinde aktif sivil toplum kuruluşlarının amaçlarını hedefleyen öğrenci toplulukları var mıdır?

ASBÜ Genç Yeşilay Öğrenci Topluluğu ve ASBÜ Genç Kızılay Öğrenci Topluluğu

 

Engelli öğrenciler için ne gibi imkanlarınız vardır?

Üniversite bünyesinde Engelsiz Öğrenci Birimi bulunmakta olup Üniversitemizde eğitim öğretim hayatına devam eden engelli öğrencilerin akademik, sosyal ve kültürel ortamlara gerek kampüs içinde gerekse bina içinde eşit şekilde yararlanmalarını sağlamak amacıyla doğabilecek engelleri kaldırmak için üniversite içinde ve dışında gerekli çalışmalar yapmaktadır. Kampüs içinde erişimin kolaylaştırılması yönünde üniversitemizin Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı tarafından gerekli alt yapı çalışmaları ve fiziksel çevre ile ilgili düzenlemeler yapılmaya başlanmıştır.

ERASMUS ve ERASMUS+ programlarına nasıl katılabilirim?

ASBÜ'de lisans okuyan öğrenciler Erasmus +, Mevlana ve global değişim programları çerçevesinde yurt dışında ortak bir üniversitede öğrenim sürelerini bir yarıyıl veya bir yıl olacak şekilde geçirebilirler. Seçilen öğrenciler, yurt dışında öğrenim veya staj süresince geçim masraflarına katkı olarak bir AB hibesi alabilirler. Hibe tutarları, ev sahibi ülke ve hareketlilik türüne göre farklılık gösterir.

Başvuru yapabilmek için öğrencilerin; ASBÜ'de tam zamanlı bir programa kayıtlı bir Türk Cumhuriyeti vatandaşı veya uluslararası bir öğrenci olmaları; Fakültesinde en az ilk yıldaki çalışmalarını tamamlamış olmaları (İngilizce Hazırlık Programı'nda öğrenim gören öğrenciler başvuruda bulunamaz); 2.20 / 4.00 ya da üstü not ortalamasına (lisans öğrencileri için) / 2.50 / 4.00 ya da üzeri not ortalaması (yüksek lisans ve doktora öğrencileri için) sahip olmaları; İngilizce asgari B2 yeterlilik seviyesine sahip olmaları (eğer ev sahibi üniversite İngilizce'den farklı bir eğitim diline sahipse öğrenciler bu dilde yeterlilik seviyelerini belgelemelidir.); En az 30 AKTS (bir dönem için hareketlilik planlanmışsa) veya en az 60 AKTS (tüm akademik yıl için hareketlilik planlanmışsa) ders yükü; Erasmus+ Programı'na aynı döngünün (lisans / yüksek lisans / doktora) daha önce katılması durumunda, tamamlanmış ve planlanmış hareketliliklerin toplam süresi 12 ayı geçemez. Örneğin daha önce 6 ay boyunca Staj Hareketliliği’ne katılan bir lisans öğrencisi, 6 aydan fazla süren bir akademik yıl şeklinde iki dönem için öğrenim hareketliliğine başvuramaz.

https://erasmus.asbu.edu.tr/tr

 

Hizmetlerimizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanıyoruz.

asbu.edu.tr' yi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz.